Popular Posts

Saturday, 4 July 2015

साथ. ..

मनापासून

                        मनापर्यंत. ..!

( वर्ष २रे, अंक ३रा )


“ साथ. .. ”

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक ३रा) :
अनुक्रमणिका

नकोत खोटि स्वप्ने
नकोत चंद्र तारे
साथ असेल तुझी
तर झोपडितच ठेव ना रे
महालाची आशा नाहियेय मला
मिठित तुझ्या फक्त जगायंच मला...
जगु शकते तुझ्याशिवाय पण मी
पण तुझ्याशिवाय जगणे व्यर्थ आहे
तुझ्यासोबत जगलेल्या प्रत्येक
क्षणाला अर्थ आहे...
बोलता बोलताच ती अचानक शांत झाली
पाणावलेल्या डोळ्यांनी आमची नजर एक झाली
जिथे फक्त आपण दोघंच असु
दुर कुठेतरी घेउन चल मला...
असा मला तु छळतोस का रे?...
बोलायला शब्द उरलेच नव्हते
हरवले न जाने शब्द कुठे
ओठांवरचे माझ्या सारे...

- विशाल इंगळे

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक ३रा) :
अनुक्रमणिका

No comments:

Post a Comment