Popular Posts

Saturday, 4 July 2015

? ??. ..

मनापासून

                        मनापर्यंत. ..!

( वर्ष २रे, अंक ३रा )


“ ? ??. .. ”

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक ३रा) :
अनुक्रमणिका

येईल न पक्षी परत घरट्याकडे?
  अंगणातला गुलमोहर फुलेल न पुन्हा?
  समुद्रकिनार्यावर उमटेल
  आपल्या दोघांच्या पावलांचे ठसे,
  येतील न ते सारे क्षण पुन्हा?
  रोज संध्याकाळी दोन चंद्र असतील न?
  एक आकाशात,
  एक माझ्यासोबत...
  चांदण्यांनी गजबजलेलं असेल न आकाश पुन्हा?
  दरवळेल न चंदनाचा गंध?
  तुझी साद घेवून येईल न हा वारा?
  सकाळी सकाळी जाग येईल
  पक्ष्यांच्या किलबिलाटीने,
  उगवेल न सूर्य आशेची किरने घेवून?

- विशाल इंगळे

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक ३रा) :
अनुक्रमणिका

No comments:

Post a Comment